1. Trang chủ
 2. Mở tài khoản
 3. Quy trình mở tài khoản
 4. Về giấy tờ xác nhận nhân thân

Về giấy tờ xác nhận nhân thân

Tại Ngân hàng Lawson, chúng tôi sẽ kiểm tra nhân thân bằng giấy tờ xác nhận nhân thân theo quy định.
Giấy tờ xác nhận nhân thân mà khách hàng cần chuẩn bị khác nhau tùy theo phương thức đăng ký.

Giấy tờ xác nhận nhân thân cần khi đăng ký mở tài khoản

Trường hợp của ứng dụng mở tài khoản

Bằng lái

Bằng lái
 1. 1 Xin hãy kiểm tra về việc có ghi họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, xin hãy nhập nội dung khi đăng ký mở tài khoản không được sai khác với nội dung ghi trên bằng lái.
 2. 2 Tại thời điểm đăng ký cần phải còn trong thời hạn hiệu lực.
 3. 3 Xin hãy kiểm tra việc mã số được ghi rõ ràng.
 • Xin hãy chú ý Xin nhất định hãy chụp luôn cả mặt sau. Xin hãy chụp sao cho nhìn rõ nội dung thay đổi, con dấu cơ quan nhà nước.

Thẻ My Number

Thẻ My Number
 1. 1 Xin hãy kiểm tra về việc có ghi họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, xin hãy nhập nội dung khi đăng ký mở tài khoản không được sai khác với nội dung ghi trên thẻ My Number.
 2. 2 Tại thời điểm đăng ký cần phải còn trong thời hạn hiệu lực.
 • Xin hãy chú ý Chỉ cần mặt trước có “ảnh chụp gương mặt”.
 • Xin hãy chú ý Không thể sử dụng thẻ thông báo My Number làm giấy tờ xác nhận nhân thân.

Thẻ lưu trú

Thẻ lưu trú
 1. 1 Xin hãy kiểm tra về việc có ghi họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, xin hãy nhập nội dung khi đăng ký mở tài khoản không được sai khác với nội dung ghi trên thẻ lưu trú.
 2. 2 Tại thời điểm đăng ký cần phải còn hơn 3 tháng cho đến thời hạn hiệu lực hoặc ngày hết hạn lưu trú.
 • Xin hãy chú ý Xin nhất định hãy chụp luôn cả mặt sau. Xin hãy chụp sao cho nhìn rõ nội dung thay đổi, con dấu cơ quan nhà nước.

Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt

Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt
 1. 1 Xin hãy kiểm tra về việc có ghi họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, xin hãy nhập nội dung khi đăng ký mở tài khoản không được sai khác với nội dung ghi trên giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt.
 2. 2 Tại thời điểm đăng ký cần phải còn hơn 3 tháng cho đến thời hạn hiệu lực.
 • Xin hãy chú ý Xin nhất định hãy chụp luôn cả mặt sau. Xin hãy chụp sao cho nhìn rõ nội dung thay đổi, con dấu cơ quan nhà nước.

Trường hợp mở tài khoản qua Web/qua bưu điện

Xin hãy chuẩn bị giấy tờ xác nhận nhân thân I hoặc II.

I: Bản chính của một trong những giấy tờ sau (vào lúc đến ngân hàng thì chưa quá 6 tháng kể từ ngày phát hành)

 • Bản sao công chứng phiếu lưu trú (Chú ý 1)
 • Trích lục phiếu lưu trú (Chú ý 1)
 • Giấy chứng nhận đăng ký con dấu
 1. Chú ý 1 Giấy không có ghi My Number (mã số cá nhân), mã số phiếu lưu trú

Xin hãy chú ýĐiều khoản chú ý

 • Nếu có ghi thông tin người đăng ký thì không cần phải ghi thông tin của “tất cả mọi người trong hộ”.
 • Trường hợp được cấp giấy chứng nhận của nhiều trang, chẳng hạn như khi lấy thông tin của “tất cả mọi người trong hộ” thì xin đừng tách riêng trang chỉ ghi thông tin của bản thân người đăng ký, mà hãy giữ nguyên và gửi tất cả các trang.

II: Xin hãy chuẩn bị một trong những bộ giấy tờ xác nhận nhân thân sau đây.

 • 2 loại giấy tờ xác nhận nhân thân ở “A”
 • Tổng cộng 2 loại gồm 1 loại giấy tờ xác nhận nhân thân ở “A” và 1 loại giấy tờ xác nhận nhân thân ở “B”
Danh sách giấy tờ xác nhận nhân thân chủ yếu có thể sử dụng

A: Bản chụp của một trong những giấy tờ sau

Có thể cuộn màn hình

Phân loại Tên giấy tờ Thời hạn hiệu lực Chỗ cần Điều khoản chú ý
A Bằng lái, giấy chứng nhận lý lịch lái xe Còn trong thời hạn hiệu lực vào thời điểm đến ngân hàng
 • Mặt trước
 • Mặt sau (chỉ cần trong trường hợp có ghi nội dung)
 • Xin hãy kiểm tra việc mã số được ghi rõ ràng.
 • Trường hợp có ghi nội dung ở mặt sau, xin nhất định hãy gửi cả mặt sau. Trường hợp có ghi nội dung ở mặt sau, xin hãy copy sao cho nhìn rõ nội dung thay đổi, con dấu cơ quan nhà nước.
Thẻ My Number (mã số cá nhân) Còn trong thời hạn hiệu lực vào thời điểm đến ngân hàng
 • Chỉ cần mặt trước
 • Xin hãy chỉ gửi mặt trước có “ảnh chụp gương mặt”.
 • Khách hàng không thể sử dụng thẻ thông báo My Number.
Thẻ đăng ký thường trú cơ bản (có ảnh chụp gương mặt) Còn trong thời hạn hiệu lực vào thời điểm đến ngân hàng
 • Mặt trước
 • Mặt sau (chỉ cần trong trường hợp có ghi nội dung)
 • Xin hãy kiểm tra về việc có ghi họ tên, địa chỉ (địa chỉ hiện tại), ngày tháng năm sinh và có ảnh chụp gương mặt.
 • Trường hợp có ghi nội dung ở mặt sau, xin nhất định hãy gửi cả mặt sau. Trường hợp có ghi nội dung ở mặt sau, xin hãy copy sao cho nhìn rõ nội dung thay đổi, con dấu cơ quan nhà nước.
Các loại thẻ bảo hiểm sức khỏe Còn trong thời hạn hiệu lực vào thời điểm đến ngân hàng
 • Họ tên Mặt ghi
 • Địa chỉ Mặt ghi
 • Ngày tháng năm sinh Mặt ghi
 • Trường hợp địa chỉ hiện tại hay nội dung sau khi thay đổi có ghi ở mặt sau hay trang khác, xin hãy gửi tất cả các trang có ghi.
 • Trường hợp thẻ bảo hiểm bằng giấy, khách hàng là người phụ thuộc xin hãy gửi luôn cả phần có ghi họ tên của chính mình.
 • Xin hãy copy sao cho nhìn rõ con dấu của tổ chức bảo hiểm.
Hộ chiếu (chỉ dành cho người có quốc tịch Nhật Bản) Còn trong thời hạn hiệu lực vào thời điểm đến ngân hàng
 • Trang có “ảnh chụp gương mặt”
 • Ô điền người mang hộ chiếu
 • Xin hãy kiểm tra việc có ghi “Họ tên” và “Địa chỉ hiện tại” tại ô điền người mang hộ chiếu.
 • Xin hãy gửi tất cả trang có ảnh chụp gương mặt và trang có ô điền người mang hộ chiếu.
 • Trường hợp có thay đổi họ tên, xin hãy gửi cả trang “Viết bổ sung” có thể xác nhận được thay đổi.
 • Hộ chiếu không có ô điền người mang hộ chiếu (hộ chiếu năm 2020 trở về sau) không thể sử dụng làm giấy tờ xác nhận nhân thân.
 • Thẻ lưu trú
 • Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt
Còn trong thời hạn hiệu lực vào thời điểm đến ngân hàng (Cần phải còn hơn 3 tháng cho đến ngày hết hạn lưu trú hoặc thời hạn hiệu lực)
 • Mặt trước
 • Mặt sau
 • Xin nhất định hãy gửi cả mặt sau. Trường hợp có ghi nội dung ở mặt sau, xin hãy copy sao cho nhìn rõ nội dung thay đổi, con dấu cơ quan nhà nước.
 • Trường hợp đăng ký với tên thường gọi thì xin hãy gửi giấy tờ xác nhận nhân thân có thể xác nhận được cả tên thật và tên thường gọi.
Sổ lương hưu, các loại sổ phúc lợi Còn hiệu lực
 • Trang có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ
 • Trang có ghi nơi phát hành và con dấu phát hành
 • Trang có ghi ngày để nhận biết thời điểm hiện tại vẫn còn hiệu lực
 • Xin hãy gửi tất cả các trang có ghi họ tên và địa chỉ hiện tại, trang có ghi ngày tháng năm sinh, trang có ghi nơi phát hành và con dấu phát hành.
 • Xin hãy gửi tất cả các trang có ghi thời hạn hiệu lực, ngày đánh giá lần tới, để nhận biết thời điểm hiện tại vẫn còn hiệu lực.
 • Trường hợp không có ô ghi địa chỉ, xin hãy điền địa chỉ hiện tại vào phần còn trống. Trường hợp không ghi địa chỉ hiện tại thì không thể tiếp nhận.

Có thể cuộn màn hình

Xin hãy chú ýĐiều khoản chú ý

 • Xin hãy kiểm tra việc họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh được ghi phải giống với nội dung nhập khi đăng ký mở tài khoản.

B: Bản chính hoặc bản chụp của một trong những giấy tờ sau

Có thể cuộn màn hình

Phân loại Tên giấy tờ Thời hạn hiệu lực Chỗ cần Điều khoản chú ý
B

Biên lai thu tiền công cộng như sau

 • Điện
 • Điện thoại cố định
 • Ga
 • Nước
 • NHK
Có đóng dấu ngày thu tiền hoặc có ghi ngày tháng năm phát hành và phải trong vòng 6 tháng tại thời điểm đến ngân hàng -
 • Xin hãy gửi biên lai thu tiền có tên của chính khách hàng.
  Trường hợp không có biên lai thu tiền có tên của chính khách hàng, xin hãy gửi biên lai thu tiền có tên của thành viên gia đình sống chung (chỉ giới hạn ở những người có cùng họ).
 • Xin hãy kiểm tra việc có ghi địa chỉ hiện tại.
  (Trường hợp không có ghi địa chỉ, hay địa chỉ khác với địa chỉ ghi trên giấy tờ xác nhận nhân thân ở phân loại A, v.v, thì không thể tiếp nhận).
 • Trường hợp khách hàng gửi bản chính, chúng tôi sẽ gửi trả bằng bưu điện thông thường. Trường hợp bản chụp thì chúng tôi sẽ không gửi trả.

Có thể cuộn màn hình

Xin hãy chú ýĐiều khoản chú ý

Những giấy tờ sau không được tiếp nhận xem như là biên lai thu tiền của cước phí công cộng.

 • Giấy tờ không phải là tên cá nhân
 • Địa chỉ bị chỉnh sửa bởi bưu cục (chỉnh sửa bằng cách dán giấy dính hay đóng dấu cũng không được)
 • Giấy tờ đã bị lược bỏ địa chỉ
  (Ví dụ: giấy tờ không ghi địa danh, số nhà, chỉ ghi tên chung cư, số phòng; không ghi số phòng trong trường hợp sống trong nhà ở tập thể, v.v)
 • Hóa đơn, biên lai thu tiền in từ internet
 • Giấy báo chi tiết sử dụng, hóa đơn được phát hành từ công ty thẻ tín dụng, công ty quản lý chung cư (Hiệp hội quản lý), v.v
 • Hóa đơn, thư thông báo, hóa đơn yêu cầu thanh toán do trả chậm, thư hối thúc, thông báo thi công lắp đặt, thông báo bắt đầu/ngưng thanh toán tự động qua tài khoản, v.v
 • Chú ý Về việc có thể tiếp nhận biên lai thu tiền cước phí công cộng hay không, chúng tôi sẽ quyết định sau khi kiểm tra giấy tờ được khách hàng gửi đến. Trường hợp không thể tiếp nhận, chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng “Thông báo gửi trả giấy tờ đăng ký”, nên xin khách hàng hãy thông cảm trước.